1.Algemene voorwaarden van Wijn van Helene
   Wijn van Helène
   Zwiepseweg 75
   7241 GP Lochem

2.Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten met Wijn van Helène met betrekking tot alle aanbiedingen, leveringen en betalingen van Wijn van Helène producten en diensten. Van in deze voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken indien hierover schriftelijk met Wijn van Helène overeenstemming is bereikt.  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een specifiek product of dienst die ten behoeve van Wijn van Helène worden bedongen, zijn tevens geldig voor de door Wijn van Helène ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Aanbiedingen, bestelling en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend en gelden op basis van beschikbaarheid. Indien een aanbieding tijdelijk niet op voorraad is, ontvangt u binnen 7 dagen daarover bericht en houdt de overeenkomst stand. Alleen wanneer de aanbieding überhaupt niet meer geleverd kan worden, ontvangt u hierover binnen één maand bericht en komt de overeenkomst te vervallen.

Wijn van Helène heeft het recht om aanbiedingen in te trekken en bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden. Personen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd een bestelling te plaatsen.

Zodra Wijn van Helène een bestelling heeft ontvangen, wordt deze beschouwd als een aanvaarding van een aanbod. Wijn van Helène stuurt een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, alsmede nadere voorwaarden, toezeggingen en/of wijzigingen met betrekking tot het aanbod (indien van toepassing). Zodra de bevestiging van de aanvaarding door de klant is ontvangen, is de overeenkomst bindend.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Indien een prijswijziging zich voordoet na het aangaan van een overeenkomst, zal Wijn van Helène de klant hierover te informeren. De klant heeft in geval van een prijswijziging het recht de overeenkomst binnen 7 dagen te ontbinden. Indien van toepassing worden reeds gedane betalingen die hiermee samenhangen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.

4. Betaling
U dient een bestelling voorafgaand aan de levering te betalen.  Betaling dient op een van de voorgeschreven wijzen te geschieden. Indien de klant betaalt met iDeal en via een IBAN overboeking zijn alle bijkomende kosten voor rekening van Wijn van Helène. Zodra de betaling door Wijn van Helène is ontvangen, wordt de bestelling naar de klant verzonden.

Levering op rekening is alleen mogelijk nadat Wijn van Helène hiervoor goedkeuring heeft verstrekt. De betalingstermijn dat van toepassing is, wordt op de factuur vermeld. Bij overschrijding van dit betalingstermijn is de daarop volgende dag een vertragingsrente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand of deel van een maand. Per aanmaning is een bedrag van € 25,– aan administratiekosten verschuldigd. Indien na de aanmaning niet, niet volledig, of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste betaaldatum is betaald, heeft Wijn van Helène het recht buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen welke 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250. Tevens is Wijn van Helène gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte volledige buitengerechtelijke incassokosten, indien deze hoger zijn, bij de klant in rekening te brengen.

Het is niet mogelijk in termijnen te betalen.  Indien de klant met betalen in gebreke blijft, heeft Wijn van Helène het recht de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden. Zolang de klant de betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven de producten eigendom van Wijn van Helène.

5. Levering en bijkomende kosten
Levering van aanbiedingen die op voorraad zijn, geschiedt na ontvangst van betaling en in principe binnen 7 dagen, tenzij anders gemeld of met de klant overeengekomen is. Indien de leveringstermijn wordt overschreden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Dit geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. In dat geval wordt de reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort. Levering geschiedt in principe van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 -18.00 uur op het bij de bestelling opgegeven adres. Leveringen kunnen ook ‘s avonds geschieden. Wijn van Helène heeft het recht de bestelling in delen te leveren en bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.

Wijn van Helène brengt bij alle bestellingen vrachtkosten voor transport en kartonnage in rekening. Deze kosten bedragen maximaal € 8,50 en worden expliciet vermeld voordat de klant de bestelling moet afronden . Hiervan kan niet worden afgeweken. Wel is het mogelijk in overleg met Wijn van Helène de bestelling af te halen. De kosten gelden alleen voor levering in Nederland; voor levering buiten Nederland gelden extra toeslagen. Voor een indicatie van de leveringskosten buiten Nederland kunt u telefonisch of per e-mail met Wijn van Helène contact opnemen.

6. Afwijkingen en schade
De klant is verplicht te onderzoeken of de levering conform de overeenkomst is en of er sprake is van breukschade. Leveringen met zichtbare breukschade moeten door de klant niet geaccepteerd worden. Afwijkingen en breukschade dienen bij voorkeur per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering aan Wijn van Helène gemeld te worden. Wijn van Helène zal de melding zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en de klant informeren over een eventuele oplossing. Uitsluitend met voorafgaande toestemming van Wijn van Helène worden retourzendingen in dit verband geaccepteerd. Indien door Wijn van Helène is erkend dat het product niet conform de overeenkomst is geleverd,  heeft Wijn van Helène de keuze het betreffende product te vervangen, dan wel de betreffende factuurwaarde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen retour te storten (indien van toepassing). Iedere eventuele aansprakelijkheid van Wijn van Helène vervalt in geval van (door)verkoop of levering aan derden van het product door de klant.

7. Herroepingsrecht
De klant heeft het recht een product om willekeurige reden binnen 14 dagen na levering retour te zenden aan Wijn van Helène. De klant dient Wijn van Helène voor het retour zenden hiervan via info@wijnvanhelene.nl  op de hoogte te stellen. De bijkomstige verzendkosten zijn voor rekening van de klant, evenals het risico van breuk of schade die is ontstaan bij verzending aan Wijn van Helène. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de originele verzendverpakking van het product redelijkerwijs in tact is. Indien de klant gebruik maakt van dit herroepingsrecht zal Wijn van Helène de betreffende factuurwaarde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het retour gezonden product retour storten (indien van toepassing).

8. Aansprakelijkheid
Wijn van Helène is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website en in haar nieuwsbrieven, promotiecampagnes of andere uitingen.

Wijn van Helène is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan Wijn van Helène is toe te rekenen door opzet en/of grove schuld of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Wijn van Helène komt. Daarbij beperkt de aansprakelijkheid zich tot het factuurbedrag van de betreffende levering. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Wijn van Helène.

Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van Wijn van Helène, of die door Wijn van Helène bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen de klant en Wijn van Helène worden gebruikt en die door de klant tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje “aansprakelijkheid” beroepen.

9. Privacy
Wijn van Helène behandelt de door de klant verschafte persoonlijke gegevens vertrouwelijk. De werknemers en de door wijn van Helène ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze persoonlijke gegevens te respecteren.  De gegevens worden alleen gebruikt met toestemming van de klant en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.

Wijn van Helene kan persoonsgegevens over jou opslaan en gaat hier vertrouwelijk mee om. Zo slaan we persoonsgegevens op om je bestelling te kunnen verwerken of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wijn van Helene hebt verstrekt. Bij bestellingen verzamelen we de volgende gegevens:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je IP-adres
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je bestelling te kunnen verwerken en bezorgen. Buiten onze medewerkers en die van de vervoerder worden deze nimmer gedeeld met derde partijen. Je kan bij Wijn van Helene de gegevens opvragen die we van je hebben opgeslagen en je kan ook verzoeken deze te verwijderen. Wijn van Helene zal de gegevens na een dergelijk verzoek altijd verwijderen uit onze systemen, in elk geval binnen 14 dagen na aanvraag.
Bij het gebruik van onze website slaan we cookies op om onze diensten aan je te kunnen optimaliseren. Deze gebruiken we om het verkeer en klikgedrag op onze website te kunnen analyseren en zijn niet terug te voeren op een specifiek persoon. In sommige gevallen worden deze cookies gebruikt om voor jou relevante berichten te tonen bij Google, Facebook of Instagram. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en adres.

Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet. De persoonlijke gegevens van de klant kunnen gebruikt worden om de klant middels een elektronische nieuwsbrief of traditionele post te informeren over de ontwikkelingen binnen Wijn van Helène en over speciale productaanbiedingen en acties. Indien de klant daar geen prijs op stelt, kan de klant zich afmelden via de elektronische nieuwsbrief, dan wel dit laten weten door een e-mail te versturen naar info@wijnvanhelene.nl

10. Diverse
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Met respect voor natuur en smaak

‘Op mijn website gebruik ik een aantal symbolen voor speciale keurmerken.’

d

Demeter

Afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw, met strenge eisen voor dierenwelzijn, natuur en landschap en bewerking.

B

Biologisch

Van druiven geteeld volgens regels van biologische landbouw, zonder gebruik van kunstmatige chemische meststoffen, pesticiden, fungiciden en herbiciden.

V

Vegan

Echt veganistisch, dus gemaakt zonder gebruik van dierlijke ingrediënten. Vegan wijnen zijn ook geklaard zonder dierlijke hulpstoffen.

Waarom Wijn van Helène?

Assortiment

Exclusief Italiaans, handpicked by Helène.

Bezorging

Binnen 48 uur bezorgd, veilig en ongebroken.

Betaling

Via iDeal, bankoverschrijving of Tikkie.

Persoonlijk advies

Want over smaak valt niet te twisten!